หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์
อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
 
วิสัยทัศน์
 
“พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
สร้างสังคมให้เข้มแข็ง แหล่งเกษตรปลอดภัย”
 
 
พันธกิจ
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์ได้กำหนดพันธกิจ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายพื้นฐานในการพัฒนาพื้นที่ตำบลต้นโพธิ์ เป็นหลักการที่ใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ กำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์ โดยพันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์ มีดังนี้
 
พัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน และเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น
 
เสริมสร้างให้ประชาชนตำบลต้นโพธิ์ น้อมนำพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถครองตนอย่างมีคุณธรรม และร่วมสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมได้
 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
 
สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว และพัฒนาการกีฬา
 
ทำนุบำรุง และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทย และศิลปะวัฒนธรรมประจำท้องถิ่น
 
สนับสนุนการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาด้านสวัสดิการชุมชน
 
อำนวยการด้านความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่
 
พัฒนาด้านการสาธารณสุขมูลฐาน และการสุขาภิบาล ให้ได้มาตรฐานและมีสุขลักษณะที่ดี
 
ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่กลุ่มอาชีพ ประชาชน อย่างสมดุลและยั่งยืน
 
พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง ให้กับประชาชน และสร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีให้เป็นที่พึ่งที่ดีให้กับประชาชนได้
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์ / โทรสาร : 036-510-517
จำนวนผู้เข้าชม 221,133 เริ่มนับ 2 เม.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com