หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารตำบล ต้นโพธิ์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์
อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
 
แนวทางการพัฒนา

สงเคราะห์และจัดสวัสดิการ ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้วยโอกาสทางสังคม และผู้ประสบเหตุภัยพิบัติ

สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสถาบันครอบครัว และชุมชนตำบลต้นโพธิ์

ส่งเสริมกิจกรรมต้านยาเสพติดในหมู่บ้าน

ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพ อนามัย ของประชาชน

ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินกิจกรรมสำหรับเด็ก สตรี และคนชรา

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กองทุน กลุ่มสวัสดิการ ในการทำกิจกรรมเพื่อชุมชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
 
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ และพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพตำบลต้นโพธิ์

ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าสินค้าประจำตำบล (OTOP)

สนับสนุนกิจกรรมลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาสให้แก่ประชาชน

แก้ไขปัญหาความยากจนโดยใช้แนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอพียง”และ “เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง”
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
 
แนวทางการพัฒนา

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา เส้นทางคมนาคม

จัดให้มี บำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา สะพาน ทางระบายน้ำทุกชนิด

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา เพื่อป้องกันน้ำท่วม และ บรรเทาสาธารณภัย

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา และปักปันแนวเขตพื้นที่สาธารณประโยชน์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
 
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริม และพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ในสังกัด อบต.ต้นโพธิ์

พัฒนาการเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ให้กับประชาชนตำบลต้นโพธิ์

สนับสนุนอาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา และงานพิธีการในวันสำคัญของประเทศ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
 
แนวทางการพัฒนา

การบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และมูลฝอย ในพื้นที่ตำบลต้นโพธิ์

สร้างจิตสำนึกให้เกิดความตระหนักและช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รณรงค์ในการปลูกต้นไม้ และปรับสภาพภูมิทัศน์ในที่สาธารณะประโยชน์

บำรุงรักษาลำน้ำ และแหล่งน้ำธรรมชาติ ให้สวยงาม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
 
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
 
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมการพัฒนาการแข่งขันกีฬาตำบลต้นโพธิ์ ต้านยาเสพติด

ก่อสร้าง พัฒนา ลานกีฬา สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ

สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ให้แก่ หมู่บ้าน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7
 
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
 
แนวทางการพัฒนา

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลต้นโพธิ์

สนับสนุนสายตรวจ เวรยาม รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ตำบลต้นโพธิ์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 8
 
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
 
แนวทางการพัฒนา

พัฒนาระบบบริหารองค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล

พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ

การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร

พัฒนาเครือข่ายในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน ประชาคมในด้านการพัฒนาท้องถิ่น

การพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย

พัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล

พัฒนาด้านการจัดทำผังเมืองชุมชนตำบลต้นโพธิ์
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 โทรศัพท์ :036-510-517 โทรสาร : 036-510-517
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์
จำนวนผู้เข้าชม 3,899,958 เริ่มนับ 2 เม.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10