หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารตำบล ต้นโพธิ์ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์
อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
 
แนวทางการพัฒนา

สงเคราะห์และจัดสวัสดิการ ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้วยโอกาสทางสังคม และผู้ประสบเหตุภัยพิบัติ

สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสถาบันครอบครัว และชุมชนตำบลต้นโพธิ์

ส่งเสริมกิจกรรมต้านยาเสพติดในหมู่บ้าน

ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพ อนามัย ของประชาชน

ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินกิจกรรมสำหรับเด็ก สตรี และคนชรา

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กองทุน กลุ่มสวัสดิการ ในการทำกิจกรรมเพื่อชุมชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
 
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ และพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพตำบลต้นโพธิ์

ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าสินค้าประจำตำบล (OTOP)

สนับสนุนกิจกรรมลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาสให้แก่ประชาชน

แก้ไขปัญหาความยากจนโดยใช้แนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอพียง”และ “เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง”
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
 
แนวทางการพัฒนา

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา เส้นทางคมนาคม

จัดให้มี บำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา สะพาน ทางระบายน้ำทุกชนิด

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา เพื่อป้องกันน้ำท่วม และ บรรเทาสาธารณภัย

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา และปักปันแนวเขตพื้นที่สาธารณประโยชน์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
 
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริม และพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ในสังกัด อบต.ต้นโพธิ์

พัฒนาการเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ให้กับประชาชนตำบลต้นโพธิ์

สนับสนุนอาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา และงานพิธีการในวันสำคัญของประเทศ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
 
แนวทางการพัฒนา

การบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และมูลฝอย ในพื้นที่ตำบลต้นโพธิ์

สร้างจิตสำนึกให้เกิดความตระหนักและช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รณรงค์ในการปลูกต้นไม้ และปรับสภาพภูมิทัศน์ในที่สาธารณะประโยชน์

บำรุงรักษาลำน้ำ และแหล่งน้ำธรรมชาติ ให้สวยงาม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
 
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
 
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมการพัฒนาการแข่งขันกีฬาตำบลต้นโพธิ์ ต้านยาเสพติด

ก่อสร้าง พัฒนา ลานกีฬา สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ

สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ให้แก่ หมู่บ้าน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7
 
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
 
แนวทางการพัฒนา

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลต้นโพธิ์

สนับสนุนสายตรวจ เวรยาม รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ตำบลต้นโพธิ์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 8
 
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
 
แนวทางการพัฒนา

พัฒนาระบบบริหารองค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล

พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ

การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร

พัฒนาเครือข่ายในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน ประชาคมในด้านการพัฒนาท้องถิ่น

การพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย

พัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล

พัฒนาด้านการจัดทำผังเมืองชุมชนตำบลต้นโพธิ์
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 โทรศัพท์ :036-510-517 โทรสาร : 036-510-517
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์
จำนวนผู้เข้าชม 2,764,096 เริ่มนับ 2 เม.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10