หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์
อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
 
ข่าวสาร
 
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์ เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2562 เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2562 และเรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562  
ข้อบัญญัติ อบต.ต้นโพธิ์ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในท
ข้อบัญญัติ อบต.ต้นโพธิ์ เรื่อง ตลาด
ข้อบัญญัติ อบต.ต้นโพธิ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกม
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์ได้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2562 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2562และข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์ได้มีมติให้ความเห็นชอบในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 และนายอำเภอเมืองสิงห์บุรีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ตามหนังสืออำเภอเมืองสิงห์บุรี ที่ สห 0023.6/1775ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562องค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2562 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2562และข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.ค. 2562 เวลา 11.30 น. โดย คุณ วรรณนิดา มนุษย์จันทร์

ผู้เข้าชม 37 ท่าน

 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์ / โทรสาร : 036-510-517
จำนวนผู้เข้าชม 221,092 เริ่มนับ 2 เม.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com