หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์
อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
 
สภาพทั่วไป
 
ประวัติตำบล
“ ตำบลต้นโพธิ์ เดิมคือ ตำบลบางมอญในอดีตเคยเป็นที่ตั้งเมืองสิงห์บุรีมาก่อน ” สิงห์บุรีเป็นเมืองเก่าแก่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อน กรุงสุโขทัย ราว พ.ศ. 1650 โดยพระเจ้าไกรสรราช พระราชโอรสในพระเจ้าพรหมมหาราช (พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎก) ผู้ครองเมืองชัยปราการหรือเมืองฝาง เดิมเมืองสิงห์บุรีตั้งอยู่ที่บางมอญ ต่อมาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ฯ ได้ย้ายเมืองใหม่จากบางมอญ ในเขตอำเภอพรหมบุรี (ปัจจุบัน คือ ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี) ไปตั้งอยู่ทางลำน้ำจักรสีห์ (ปัจจุบัน คือ ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี) บริเวณใกล้วัดหน้าพระธาตุ เพราะยังมีบ้านเก่าเรียกว่า หน้าพระลานปรากฏอยู่ ต่อมาเมืองสิงห์บุรีได้ย้ายไปตั้งทางแควแม่น้ำน้อย ใต้วัดสิงห์ลงมา (ปัจจุบัน คือ ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน) ครั้นเมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียกรุงแก่พม่า ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2310 ก็ย้ายเมืองสิงห์บุรีกลับมายังริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเหมือนเดิม เพราะเห็นว่าเป็นแม่น้ำสายใหญ่และเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ และตั้งเมืองสิงห์บุรีที่บริเวณริมฝั่งคลองนกกระทุงฝั่งใต้ ปากบางต้นโพธิ์ ตำบลบางมอญ (ปัจจุบัน คือ ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี) ในปี พ.ศ. 2493 ได้ยุบเมืองพรหมบุรี เมืองอินทร์บุรี ลงมาขึ้นกับเมืองสิงห์บุรี และได้ย้ายเมืองสิงห์บุรี จากปากบางต้นโพธิ์ ไปตั้งที่ตำบลบางพุทรา (ปัจจุบัน อยู่ในเขตเทศบาลเมืองสิงห์บุรี) ต่อมาได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี ตำบลบางมัญจนถึงปัจจุบัน
ประวัติหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์ เดิมมีฐานะเป็น สภาตำบลต้นโพธิ์ ได้ยกฐานะตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540
 
ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี มีพื้นที่ตำบล 10,818.75 ไร่ หรือคิดเป็นพื้นที่ 17.31 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
 
ตราสัญลักษณ์
ดวงตราเครื่องหมาย เป็นรูปต้นศรีมหาโพธิ์ Sri Maha Bhodi (ต้นโพธิ์ใหญ่) แสดงถึงความร่มเย็นเป็นสุข อีกทั้งต้นศรีมหาโพธิ์ เป็นต้นไม้ที่ให้ความร่มเย็น แก่พระพุทธเจ้า แสดงถึงสัญลักษณ์ของการเผยแพร่พระพุทธศาสนา คือ ที่ใดมีต้นศรีมหาโพธิ์ขึ้น ที่นั้นเป็นอารยธรรมของศาสนาพุทธ และเพื่อให้เป็นศิริมงคล องค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์ จึงได้กำหนดดวงตราเครื่องหมายของ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์ เป็นตราสัญลักษณ์รูปต้นศรีมหาโพธิ์ ผู้ออกแบบตราสัญลักษณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์ คือ พระครูสุนทรพัฒนาลังการ เจ้าอาวาสวัดยวด ตำบลต้นโพธิ์
 
จำนวนประชากร
จำนวนประชากรทั้งหมด 7,772 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 3,615 คน คิดเป็นร้อยละ 46.51

หญิง  จำนวน 4,157 คน คิดเป็นร้อยละ 53.49
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 3,027 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 448.99 คน/ตารางกิโลเมตร
ภูมิอากาศ
ประเทศไทยมีฝนดีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนตุลาคม จากนั้นฝนน้อยลงทำให้ปริมาณฝนทั้งปีสูงกว่าค่าปกติ ประมาณ 7% และสูงกว่าปีที่ผ่านมา (ปี 2556 สูงกว่าค่าปกติ 20%) ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าค่าปกติเกือบตลอดทั้งปี เว้นแต่ในเดือนเมษายน และพฤษภาคมที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำกว่าค่าปกติ นอกจากนี้มีพายุหมุนเขตร้อน เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยในปีนี้ 10 ลูก โดยเคลื่อนเข้ามาในเดือนตุลาคมและธันวาคม ส่งผลกระทบต่อสภาวะฝน ในบริเวณที่พายุเคลื่อนผ่านเป็นบริเวณกว้าง เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ ประกอบกับปีนี้ร่องความกดอากาศต่ำ พาดผ่านประเทศไทยตอนบน ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนตุลาคม จากนั้นเลื่อนลงไปพาดผ่านภาคใต้ โดยลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทย มีกำลังแรงเป็นระยะๆเกือบตลอดฤดูฝน ส่วนในช่วงปลายปี (กลางตุลาคม-ธันวาคม)บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีน แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรงเกือบตลอดช่วง ทำให้มีอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบน ส่วนภาคใต้มีฝนตกชุกและทะเลมีคลื่นสูง นอกจากนี้ในปีนี้ประเทศไทยยังประสบกับวาตภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินและโคลนถล่มในหลายพื้นที่
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ทม.สิงห์บุรี และ ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.จักรสีห์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ทม.สิงห์บุรี, ต.บางมัญ, ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี ทต.ปากบาง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.จักรสีห์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
 
ทม.สิงห์บุรี และ ต.บางกระบือ
อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
ต.จักรสีห์
อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
ต.สิงห์
อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
ต.ท่าข้าม
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
ม.7
ม.8
ม.9
ม.10
ม.11
ทม.สิงห์บุรี, ต.บางมัญ, ต.ม่วงหมู่
อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
ทต.ปากบาง
อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
ต.จักรสีห์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
 
 
เขตการปกครอง
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 บ้านหัวงิ้ว 363 393 756 243
2 บ้านพระทราย 179 244 423 130
3 บ้านบางมอญ 225 243 468 127
4 บ้านบางต้นโพธิ์ 156 182 338 149
5 บ้านดงมะขามเทศ 427 482 909 409
6 บ้านวัดยวด 418 382 800 309
7 บ้านบางคณฑี 234 268 502 168
8 บ้านหมื่นหาญ 218 265 483 144
9 บ้านย่านไม้รวก 227 215 442 143
10 บ้านหนองหม้อแกง 815 1,046 1,861 818
11 บ้านมังกรทอง 353 437 790 387
รวมรวม 3,615 4,157 7,772 3,027
 
อาชีพประชากร
 
ประชากรตำบลต้นโพธิ์ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และรับจ้าง รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนตำบลต้นโพธิ์ คือ 26,357 บาท ต่อครัวเรือน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 โทรศัพท์ :036-510-517 โทรสาร : 036-510-517
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์
จำนวนผู้เข้าชม 1,504,585 เริ่มนับ 2 เม.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10